Hirdetmény

H2 Power Kft. f.a. - pavilon


Cégközlönyben történő megjelenés: 2013. január 31.

Ajánlat benyújtási határidő: 2013. február 18. hétfő 12 óra

A TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt. (székhely: 1092 Budapest, Ferenc krt. 40., levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 121., Cg. 01-10-045659) a H2 POWER Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. „f.a." (székhely: 1183 Budapest, Nefelejcs u. 7., Cg. 01-09-864664.) adós gazdálkodó szervezetnek a Fővárosi Bíróság 25.Fpk.01-11-004900/17. számú végzésével kijelölt felszámolója nyilvános pályázati felhívás útján értékesíteni kívánja az adós gazdálkodó szervezet tulajdonát képező alábbi ingót:

Eger MJV Önkormányzata közterületén (Ady E. utca) lévő 140m2 alapterületű pavilont. Az alábbi esetlegesen felmerülő költségek vevőt terhelik:

-         felépítmény szétszerelésének, elszállításának költsége

-         közterület eredeti állapotának helyreállításának költsége

-         szétszereléssel járó hulladékok elszállításának költsége

Irányár: nettó 500.000.- Ft (azaz nettó ötszázezer Forint)

Bánatpénz: 25.000,- Ft (huszonötezer)

Magánszemély vevő esetén az ingó nettó értékét a mindenkori áfa törvény szerinti adó terheli. Adóalany vevő esetén az ingó értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§-a szerint a fordított adózás alá tartozik; ebben az esetben az adó megfizetése a vevő kötelezettsége.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, amelyeket a TM-LINE Zrt. 1092 Budapest, Ferenc krt. 40., vagy 1450 Budapest, Pf.: 136. szám alatti címekre vár "H2 Power Kft. f.a. vételi ajánlat" megjelöléssel, kettős zárt borítékban, személyesen vagy postai úton lehet eljuttatni.

Az ajánlatok benyújtásának időpontja: legkésőbb jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételétől számított 15. napot követő első munkanap 1200 óra. A felszámoló a személyesen benyújtott pályázatok átvételéről elismervényt állít ki.

Pályázatokat személyesen kizárólag a TM-LINE Zrt. budapesti irodájában, a pályázati határidő lejártáig, munkanapokon 9 és 12 óra között lehet leadni. A postán küldött pályázatoknak a fenti határidőig meg kell érkezniük.

A pályázaton való részvétel feltétele a fent meghatározott összegű bánatpénzként történő befizetése felszámoló Raiffeiesen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00100009. számú bankszámlájára, legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig és ennek igazolása a pályázati anyagban. (A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: H2 Power Kft. f.a. bánatpénz).

Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 8 napon belül közjegyző jelenlétében kerül sor. A közjegyzői bontást követő 15 napon belül a felszámoló az ajánlatokat értékeli, az értékelés eredményéről jegyzőkönyvet vesz fel. A pályázatok értékelésétől számított 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére. A vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: a pályázó nevét, székhelyét, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott nettó vételárat,  valamint a következő nyilatkozatokat:

-  nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal,

- nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt a felszámolóbiztos által később megjelölt időpontban,

- nyilatkozatot arról, hogy a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül birtokba veszi a pavilont,

- nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,

- nyilatkozat, hogy a fent nevezett költségek viselését vállalja nyertes pályázat esetén,

- nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

A pavilon pályázat benyújtási határidő előtti hétfői napon 10 és 11 óra között tekinthető meg, előre egyeztetett időpontban. A részletes pályázati feltételeket, valamint a pavilon leírását tartalmazó feltételfüzet a felszámoló szervezet Budapesti és Pécsi Irodájában megtekinthető, vagy bruttó 6.350,- Ft áron megvásárolható. További információ a felszámoló szervezet munkatársától, Bősz Jánostól a 30/660-16-54-es telefonszámon kapható.

Megfelelő azonos értékű pályázatok esetén a felszámoló értékesítési ártárgyalást tart, melynek idejéről, helyéről, szabályairól és a befizetendő bánatpénz összegéről a felszámoló az ajánlattevőket írásban értesíti. Azonos értékű ajánlatnak minősül, ha a megadott vételárak közötti eltérés 10 %-nál nem nagyobb. A 40/2012 (III.14.) Korm. Rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján amennyiben ajánlatot tevő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti. A felszámoló a beszámítás lehetőségét az 1991. évi XLIX. tv. 49. § (4) bekezdése alapján kizárja.

A vevő a pavilon birtokbavételéről a vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül saját költségén köteles gondoskodni. Ha ezen határidőt túllépi a vevő, akkor a tárolásért, őrzésért, karbantartásért költségtérítést számít fel a felszámoló.

A felszámoló a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló ezúton értesíti az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat ezen nyilvános pályázaton (nyilvános értékesítésen) gyakorolhatják.

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!