Hirdetmény

Foto Reklámstúdió Kft. f.a. - ingó


A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest,  Pf.: 136), mint a(z) FOTO Reklámstúdió és Szolgáltató Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 03-09-100928, székhely: 6500 Baja, Szegedi út 35.) Kecskeméti Törvényszék 6. Fpk. 30/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021.07.01. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2378115

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2021.07.16. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021.08.03. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 380 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01690431-00100005. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Fotó Reklámstudió Kft. f.a. - bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1db Color-Dec 4050HP típusú műgyantázó gép (2016)Az ingót zálogjog terheli és bérlő használja.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 325 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 325 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: műgyantázó gép

Típus:

Ipari gép

Tehermentes:

nem Nav foglalással terhelt

Mennyisége:

1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekinthető Baján 2021.07.27-én 11:00 és 11:30 között. Előre bejelentkezni a +36306601654 telefonszámon lehet, 2021.07.26. délig, kizárólag munkaidőben 8 és 16 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Amennyiben a vevő adóalany, akkor az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingó értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli. A minimál ár és az ajánlat nettóban értendőek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem 9. hirdetése. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fennáll. Tekintettel arra, hogy a nagy teljesítményű speciális nyomtató értéke a használaton kívüli állapot miatt tovább csökkent. Időközben esedékessé vált, és indokolt az eszköz szervizelése, karbantartása is. A meghirdetett gép iránti kereslet minimális, illetve, ezért (és fent írtak miatt) új likvidációs érték megállapítását kérte független szakértőtől a felszámoló. Az új becsérték/likvidációs érték 2325 eFt-ban került meghatározásra, amely összeg 100%-a jelen hirdetményben a minimálár. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítés megtörtént. Az új becsértékről, és jelen hirdetményben meghatározott minimál árról a zálogjogosult hitelezőt felszámoló írásban tájékoztatta, amely kapcsán kifogás, észrevétel nem érkezett. A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a szerződés megkötéséig a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek.A fennmaradó teljes vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése után, a bérleti szerződés felmondási idejének lejártát követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingó karbantartásáért, tárolásáért és biztosításáért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Foto Reklámstúdió Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/eszközt megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a+áfa. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2209101/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2209101#tenderfuzet

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!