Csődeljárás

Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. cs.a.


A Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. "cs.a." két országos napilapban megjelent hirdetése:

Hirdetmény

A VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „cs.a.”( 1151 Budapest, Mogyoród útja 42. cégjegyzékszáma: 01-10-042273; adószám: 10866966-2-44.) ezúton értesíti a t. Hitelezőt hogy a Fővárosi Bíróság 21.Cspk.01-11-000029/7. számú végzésével elrendelte a VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1151 Budapest, Mogyoród útja 42. cégjegyzékszáma: 01-10-042273; adószám: 108669-2-44.) csődeljárását, melynek kezdő időpontja 2011. május 28.


A bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., 1092 Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16.; Levelezési cím: 1450 Bp. Pf: 136.


A VEGYÉPSZER Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság „cs.a.” ezen hirdetmény útján felhívja hitelezőit arra, hogy követeléseiket a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 10. § (2) bekezdés f) pontjának megfelelően a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől, 2011. év május hónap 28. napjától számított 30 napon - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket 3 munkanapon - belül jelentsék be a VEGYÉPSZER Építő és Szerelő ZRt.-nek és a Vagyonfelügyelőnek a követeléseiket megalapozó okiratok egyidejű csatolása mellett. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A Cstv. 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket (így különösen a munkabér-jellegű követeléseket) nem kell külön bejelenteni.


A követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező követelésének 1%-át − de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot − nyilvántartásba-vételi díjként befizessen a Vagyonfelügyelő Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00500007 számú pénzforgalmi számlájára „Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. „cs.a.” nyilvántartásba-vételi díj” megjelöléssel.
A Cstv. 17.§ (1) bekezdésének előírásai alapján csődegyezségi tárgyalásra hívjuk
t. Hitelezőinket, amelyen előterjesztjük a fizetőképességünket helyreállító programot és egyezségi javaslatunkat.
Az egyezségi tárgyalás helye és ideje:


• Helye: Irodaház, 1087 Budapest, Kerepesi út 15.

• A tárgyalás időpontja: 2011. július hónap 05. napja 10 óra


Kérjük, hogy a tárgyaláson megjelenő képviselőik képviseleti jogukat eredeti aláírási címpéldánnyal vagy eredeti aláírás-mintával, továbbá 30 napnál nem régebbi cégkivonattal, illetőleg közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, szabályszerűen aláírt meghatalmazással igazolják.

Tájékoztatjuk a t. Hitelezőket, hogy a Cstv. 8.§ (2) bekezdésében felsorolt iratokat, továbbá a megtárgyalandó dokumentumokat (fizetőképességet helyreállító program és egyezségi javaslat) 2011. június hónap 27. napjától kezdődően megtekinthetik a Társaság székhelyén (27-as számú épület, I. emelet, „nagytárgyaló”), vagy – előzetes időpont egyeztetés mellett – a bíróság által kijelölt TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint vagyonfelügyelő székhelyén ( Budapest, Ferenc krt. 40. II.em.16.).

VEGYÉPSZER Építő és Szerelő ZRt. „cs.a.”
 


Felhívjuk a Tisztelt Hitelezők figyelmét, hogy a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. "cs.a."-val szemben fennáló követeléseik Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő bejelentése, és követeléseket megalapozó okiratok benyújtás a TM-LINE Zrt. 7603 Pécs, Pf.:121, vagy 1450 Budapest Pf.: 136, levelezési címein lehetséges.
A követelések nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1 %-át – de legalább 5.000 Ft-ot és legfeljebb 100.000 Ft-ot befizessen a vagyonfelügyelő 12072507-00370600-00500007 számú bankszámlájára. Közlemény rovatba a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. cs.a. nyilvántartásbavételi díjfeliratot kell feltüntetni.
 


A Fővárosi Bíróság 21.Cspk.01-11-000029/7. sz. végzése csődeljárás elrendeléséről

A bíróság elrendeli annak a Cégközlönyben való közzétételét, hogy a(z) Vegyépszer Építő és Szerelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1151 Budapest, Mogyoród útja 42.; cégjegyzékszáma: 01 10 042273; adószáma: 10866966-2-44) gazdálkodó szervezet (adós) csődeljárását elrendelte.

A csődeljárás kezdő időpontja e végzés Cégközlönyben való közzétételének napja.

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. $ (1) bekezdésében felsorolt követeléseket). A fizetési haladék e közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le.

A hitelezők fennálló követeléseiket e végzés közzétételétől számított 30 napon belül - e közzétételt követően keletkező követeléseiket pedig keletkezésüktől számított 3 munkanapon belül - jelenthetik be az adósnak és az alábbi vagyonfelügyelőnek.

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: TM-LINE Felszámoló és Gazdasági Tanácsadó Zrt., Budapest, Ferenc krt. 40. II. em. 16. Levelezési cím: 1450 Bp. Pf: 136

A bíróság a Vegyépszer Építő és Szerelő Zrt. adós ellen folyó eljárásban az 1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (1) bekezdése alapján az elektronikus kijelölési eljárástól eltérően rendelte ki a vagyonfelügyelőt, figyelemmel az ügy tárgyi súlyára és az adósi társaság sajátosságaihoz igazodó különleges szakértelemre.

Budapest, 2011. május 27.

A közzététel időpontja: 2011. május 28.

Letölhető dokumentumok

Segítség

Itt találhatja egyes csődeljárásaink részletes leírását. Amennyben kérdése van, keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!