Hirdetmény

Collin Center Plusz Kft. f.a.- oroszlányi ingatlan


Pályázati Hirdetmény
A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, hrsz. Pf.: 136), mint a(z) COLLIN Center Plusz Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 11-09-005915, székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2. A ép.) Tatabányai Törvényszék 11. Fpk. 70.191/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019.11.28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2019.12.13. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019.12.31. 08 óra 01 perc
Ajánlati biztosíték összege: 1 722 800 forint.
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Collin Center Plusz Kft. f.a. - bánatpénz)
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2/A szám alatti, 6217 m2 alapterületű kivett ipartelep és üzemi épület (hrsz: 0325/6) 1/1 tulajdoni illetősége, illetve az ingatlanba telepített darurendszer, valamint szivattyú javítási, fémipari tevékenység ellátásához szükséges infrastruktúra és berendezés állomány. Nevezett ingatlan és ingók kizárólag egyben pályázhatóak meg. Az ingatlanon 639m2-es épület áll (vasbeton pillér, lapostetős, távfűtéses).A felépítmény kifejezetten jó állagú. Beázást, vizesedést, statikai problémát a helyszínelés alkalmával nem tapasztaltunk, műszaki állaga jó. A csarnok nyugati oldalán 2 db egyenként 60 m3-es, fedett tűzi víztárolót helyeztek el.Az ingatlan terhére jelzálogjog (100M Ft MKB), szolgalmi jogok, és vezetékjog (188m2-re, EON) kerültek bejegyzésre.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 50 760 000 forint.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 45.680.000,-forint.
1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett ipartelep és üzemi épület
Típus:
ipari ingatlan
Területe:
6 217 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Területnagyság:
6 217 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett ipartelep és üzemi épület
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.
Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MKB jelzálogjog terheli
Ingatlan állapota: átlagos
Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2019.12.16-én 11:00 és 12:00 között. Előre bejelentkezni a +36308410901 telefonszámon lehet 2019.12.13. délig.
ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: áfa mentes értékesítés.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett megismételt (3.) hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 90%-a. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Collin Center Plusz Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az értékesítés jogi eljárásának költségét (ingatlan adásvételi szerződéskötés díja: a vételár 1,5%-a + áfa) megtéríti. Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti, az aláírásra Pécsett vagy Budapesten kerül sor. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetésben szereplő minimál ár, illetve a később kialakult nyertes nettó ajánlati ár 80 %-a az ingatlan vételárát, 20 %-a a beépített technológia vételárát jelenti.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!