Hirdetmény

KZP Plussz 2001 Kft. f.a. - követelés


Pályázati Hirdetmény
A TM-LINE Felszámoló Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 121), mint a KZP Plussz 2001 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt" (1163 Budapest, Lillafüred u. 17., cg.: 01-09-695137) Fővárosi Törvényszék 33.Fpk.01-10-001350. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. november 28. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be., a pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. dec. 13. 8 óra 1 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. dec. 31. 8 óra 1 perc

Ajánlati biztosíték összege: 35 ezer forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: KZP Plussz Kft. - bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése, amelynek legkésőbb pályázat határidejéig jóváíródnia kell a megadott számlán. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül – kamat mentesen -visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- Adós cég egy német magánszeméllyel szemben fennálló 23.623,65 EUR tőkekövetelése, illetve a követelés 2019.12.10. napjától számított alapkamatlábat 5 százalékponttal meghaladó mértékű kamata. A követelés kifejezetten bizonytalan, behajthatóságáért a felszámoló felelősséget nem vállal.

A követelés megfizetésére a magánszemélyt az Oldenburgi Ítélőtábla 2019. június 21-én kelt, 15O3172/09 sz. ítéletével (hivatkozási szám: 716/I165/13.) kötelezte.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 790 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 790 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:

23.623,65 EUR

Lejárati ideje:

Lejárt (1 éven túl)

A követelés kötelezettje:

német magánszemély

A követelés biztosított-e:

nem

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: áfa mentes értékesítés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Jelen közlemény a meghirdetett vagyon 1. hirdetése. A minimál ár a becsérték 100%-ban került meghatározásra. Felszámoló a beérkezett (érvényes) pályázatokat a legmagasabb vételi ajánlat szerint értékeli. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A követelés engedményezési szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat vevő szerződéskötést követő 15 napon belül fizeti meg, egy összegben, átutalással az adós cég bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a KZP Plussz Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását gépjárművenként, külön. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - természetes személy esetén: a pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, szig.számát, adóazonosító jelét, a megajánlott nettó vételárat, - jogi személy esetén: a pályázó nevét, székhelyét, nyilvántartási számát, hatályos cégkivonatát, telefonszámát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, a megajánlott vételárat, valamint (természetes- és jogi személy esetén is) a következő nyilatkozatokat: nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal követelés engedményezési szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben érhető 30.000,- Ft-ért. A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

 

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!