Hirdetmény

FOTO Reklámstúdió és Szolgáltató Kft. f.a. - ingatlan, ingók


Pályázati Hirdetmény

A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 121), mint a FOTO Reklámstúdió és Szolgáltató Kft. f.a. (székhelye: 6500 Baja, Szegedi út 35., cégjegyzékszám: 03-09-100928, adósz: 10631070-2-03) Kecskeméti Törvényszék 6.Fpk.30/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019.12.19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát és ingóit.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A meghirdetett vagyonelemekről külön közleményt tesz közzé az EÉR rendszerben a felszámoló.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020.01.03. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020.01.21. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01690431-00100005. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Fotó Reklámstudió Kft. f.a. - bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyoncsoportokat:

1/ ingatlan

- Baja 6563 hrsz.-ú 929m2-es kivett iroda, ami természetben Baja, Dózsa Gy. út 195. szám alatt található. Az ingatlan terhére végrehajtási jog és jelzálogjogok kerültek bejegyzésre. Az ingatlant bérlő használja.

Minimál ár: nettó 20.000.000,- Ft (becsérték 80%-a)

Becsérték: 24.460.000,- Ft

Ajánlati biztosíték: 933.800,- Ft

2/ ingó

1db Color-Dec 4050HP típusú műgyantázó gép (2016). Az ingót zálogjog terheli.  A gépet bérlő használja.

Minimál ár: nettó 31.654.000,- Ft (becsérték 70%-a)

Becsérték: 45.220.000,- Ft

Ajánlati biztosíték: 1.556.600,- Ft

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a szerződés megkötéséig a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek.

A fennmaradó teljes vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése után, a bérleti szerződés felmondási idejének lejártát követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingók/ingatlanok karbantartásáért, tárolásáért és biztosításáért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek 2. hirdetése, amelyben a minimál ár az ingó esetében a becsérték 70%-a, az ingatlannál 80%-a. A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fennáll, a minimál ár csökkentését az érdekeltek nem kifogásolták.

A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Foto Reklámstúdió Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - bruttó vételár összegének nagyságáról szóló bankgaranciát, vagy visszavonhatatlan hitelígérvényt - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlant/eszközt megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1%-a+áfa.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Áfa szabályok: A benyújtott ajánlatok és a minimál árak nettóban értendőek.

Az ingatlanok értékesítése áfa mentes.

Ingó eladásánál ha a vevő adóalany, akkor az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingó értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

A vagyontárgyak megtekinthetőek Baján 2020.01.14-én 11:00 és 12:00 között. Előre bejelentkezni a +36306601654 telefonszámon lehet, 2020.01.13. délig.

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!