Hirdetmény

VITALA - PÉK PÉK- és Sütőipari Kft. f.a. - sütőipari gépek


Pályázati Hirdetmény

A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 7603 Pécs, Pf.: 121), mint a VITALA - PÉK PÉK- és Sütőipari Kft. f.a. (székhelye: 1143 Budapest, Tábornok u. 1/11., cégjegyzékszám: 01-09-940766, adósz: 22725938-2-42) Főv. Törvényszék 20.Fpk.1.060/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019.12.19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóit.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. A meghirdetett vagyonelemekről külön közleményt tesz közzé (1. és 2. vagyoncsoport) az EÉR rendszerben a felszámoló.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2020.01.03. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2020.01.21. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Vitala-Pék Pék Kft. f.a. - bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

vagyoncsoport – NAV foglalással terhelti ingók (értékékek nettó Forintban)

megnevezés

gyártó

db

becsérték

minimál ár

bánatpénz

1

Forgókocsis kemence

BAKER Ovens s.r.o.

1

120 000

84 000

4 200

2

Piskóta nyomó gép

nem ismert

1

48 000

33 600

1 680

3

Habverő gép

SAVARIA Gépgyár

1

24 000

16 800

840

4

Lisztszitáló gép

nem ismert

1

96 000

67 200

3 360

5

Ládamosó gép

KORAX Kft.

1

210 000

147 000

7 350

6

Zsugorfóliázó gép

SmiPack S.r.l.

1

228 000

159 600

7 980

össz.:

726 000

508 000

25 000

Felszámoló a nevezett ingókat kizárólag egyben értékesíti.

Vevő köteles a kemence, és a ládamosó gép kiszerelését követően az ingatlant helyreállítani, és az eredeti állapotába hozni, illetve ezen munkálatok költségeit viselni.

Minimál ár: nettó 508.000,- Ft (ötszáznyolc-ezer forint)

Becsérték: nettó 726.000,- Ft (hétszázhuszonhat-ezer forint)

bánatpénz: 25.000,- Ft (huszonötezer forint)

vagyoncsoport – tehermentes ingók (értékékek nettó Forintban)

Nettó Forint

megnevezés

gyártó/típus

db

becsérték

minimál ár

bánatpénz

1

Dagasztó gép

MA60

1

150 000

105000

5250

2

Zsemle osztó-gömbölyítő gép

30db-os

1

144 000

100800

5040

3

Habverő gép

204-40 félautomata, DAUB b.v.

1

114 000

79800

3990

4

Lisztszitáló gép

SH 500 típusú, 2004-es, Rollmatich

1

198 000

138600

6930

össz:

606 000

425000

21000

Felszámoló a nevezett ingókat kizárólag egyben értékesíti.

Minimál ár: nettó 606.000,- Ft (hatszázhatezer forint)

Becsérték: nettó 425.000,- Ft (négyszázhuszonötezer forint)

bánatpénz: 21.000,- Ft (huszonegyezer forint)

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése a TM-LINE Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingók karbantartásáért, tárolásáért biztosításáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek 2. hirdetése, a minimál ár a becsérték 70%-a.A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.

A minimál ár csökkentését az érdekeltek nem kifogásolták.

A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Vitala Pék Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.

Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat ingónként, illetve az egybeni ajánlatot, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

Áfa szabályok: A benyújtott ajánlatok és a minimál árak nettóban értendőek.

Adóalany vevő esetén az értékesítése a 2007. évi CXXVII. áfa törvény 142.§ szerint a fordított adózás alá tartozik, ahol az adó megfizetésére a vevő adóalany kötelezett. Magánszemély vevő esetén a meghirdetett ingó értékesítését a mindenkori áfa törvény szerinti adómérték terheli.

A vagyontárgyak megtekinthetőek Kunszentmiklós, Damjanich utcában 2020.01.14-én 11:00 és 12:00 között. Előre bejelentkezni a +36308410901 telefonszámon lehet, előző nap délig.

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!