Hirdetmény

Lyukóbau Kft. f.a. - követelés


A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest,  Pf.: 136), mint a(z) LYUKÓBAU Mélyépítő Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 05-09-013397, székhely: 3532 Miskolc, Lyukóbányatelep 2.) Miskolci Törvényszék 6. Fpk. 186/2013. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2021. február 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P2185983

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2021. február 19. 08 óra 01 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2021. március 9. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 200 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a TM-Line Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-00370600-00800008. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: LYUKÓBAU Kft. f.a. - bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- magyar gazadasági társasággal szemben fennálló 25360 eFt összegű vevő követelés. A követelést kifejezetten bizonytalanként értékesíti felszámoló, annak behajthatóságáért felelősséget nem vállal.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: követelés

A követelés összege:

25 360 000

Lejárati ideje:

Lejárt (1 éven túl)

Számviteli besorolása:

Vevőkövetelés

A követelés kötelezettje:

Más gazdálkodó

A követelés biztosított-e:

nem

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: áfa mentes értékesítés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a szerződés megkötéséig a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételár megfizetése banki átutalással történik a szerződéskötést követő 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek:

Jelen közlemény a meghirdetett vagyonelemek 1. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 100%-a.

A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Lyukóbau Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal követelés engedményezési szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy pályázó tudomásul veszi az Eladó - a meghirdetett követelés bizonytalan behajthatósága miatti - szavatossági és kártérítési felelősségét kizárja.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A követelésről készített tenderfüzet - amelnyek megvásárlása nem pályázat benyújtási feltétel - az EÉR-ben 12700 Ft-ért letölthető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2185983/tetelek.pdf

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!