Hirdetmény

Collin Center Plusz Kft. f.a.- szivattyúk


Pályázati Hirdetmény


A(z) TM-LINE Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-045659, székhely: 1092 Budapest, Ferenc körút 40. 2 em. 16, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 136), mint a(z) COLLIN Center Plusz Kft. „f.a" (cégjegyzékszám: 11-09-005915, székhely: 2840 Oroszlány, Szent Borbála utca 2. A ép.) Tatabányai Törvényszék 11.Fpk.70.191/2018. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2020.09.10. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően
nyilvános pályázati felhívás
útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóit.
A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Felszámoló a meghirdetett vagyonokról külön közleményt tesz közzé az EÉR-ben, ezért azokra külön lehet ajánlatot benyújtani.

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2020.09.25. 08 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2020.10.13. 08 óra 01 perc
Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással az adós cég Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01696321-00100001. számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának határidejéig. Közleménybe kérjük rögzíteni: Collin Center Plusz Kft. f.a. - bánatpénz)
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):
I. ingók –szivattyúk (1)
23 db 5kw alatti teljesítményű szivattyú. Nevezett ingókat felszámoló kizárólag egyben értékesíti. Lista az EÉR rendszerben letölthető.
becsértéke összesen: 9 690 000 forint.
minimálára összesen: 4 845 000 forint. (becsérték 50%-a)
bánatpénz: 240 000,- Ft
II. ingók –szivattyúk (2)
21db 5kw teljesítményt meghaladó szivattyú. Nevezett ingókat felszámoló kizárólag egyben értékesíti. Lista az EÉR rendszerben letölthető.
becsértéke összesen: 12 825 000 forint.
minimálára összesen: 6 412 000 forint. (becsérték 50%-a)
bánatpénz: 320 000,- Ft
Az értékesítés fordított áfás szabályok szerint történik.
Az ingókat zálogjog terheli.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.
Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett bánatpénzt, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A vételárnak egy összegben a szerződés aláírásától számított 15 napon belül átutalással történő kifizetése adós cég Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12072507-01696321-00100001. számú bankszámlájára.
Részletfizetési lehetőség: nincs
A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül.
A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül. Ha ezen határidőt a vevő túllépi, akkor az ingatlan karbantartásáért és őrzéséért költségtérítést számít fel a felszámoló.
17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingók 3. hirdetése.
A 237/2009. (X.20) Korm r. 2.§ (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség fenn áll. Az érdekeltek a hirdetést elfogadták.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a Collin Center Plusz Kft. "f.a." hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni, -nyilatkozat arról, hogy a pályázó az eszközöket megtekintett és ismert műszaki, esztétikai és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.

A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.
A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az EÉR rendszerben elérhető és 6540 Ft áron megvásárolható. A tenderfüzet megvásárlása nem feltétele az érvényes ajánlatbenyújtásnak.
Az ingók megtekinthetőek az adós székhelyén pályázati határidő előtti csütörtöki napon 10 és 11:30 között. Telefonos bejelentkezés: 30/660-1654

Segítség

Itt találhatja hirdetményeinket részletesebben. Amennyiben kérdése van hirdetményünkkel kapcsolatban, kérjük keressen fel minket elérhetőségeink egyikén!